Polska Sekcja IEEE (PS IEEE) jest jedną z 56 sekcji w Regionie 8 (Europa, Bliski Wschód i Afryka). PS IEEE założona została przez prof. Adama Smolińskiego w 1972 i na początku swego istnienia liczyła 20 członków. Obecnie Sekcję tworzy 20 oddziałów (Chapters) skupiających ponad 1000 członków.

Aktualności


Najwyższe odznaczenie IEEE dla trzech polskich matematyków za złamanie
po raz pierwszy kodów niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMA

IEEE Board of Directors przyznało na swoim posiedzeniu w dniu 29maja 2014r najwyższe odznaczenie
IEEE „Milestone” trzem polskim matematykom, którzy w latach 1932 -39 złamali po raz pierwszy
kody niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMA.

Odsłonięcie obelisku/kamienia „milowego” z tablicami w j. angielski i w j. polskim, informującymi o nadanym odznaczeniu, odbyło się w dniu 5 sierpnia 2014r przed gmachem Instytutu Matematycznego PAN przy ul.Śniadeckich 8 w Warszawie. Odsłonięcia dokonał Prezydent IEEE prof.J. Roberto de Marca wspólnie z V-Prezydentem m.st. Warszawy Wiesławem Paszyńskim, córką jednego z matematyków – Mariana Rejewskiego p.Janiną Sylwestrzak i Przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE prof. Ryszardem Jachowiczem.

W uroczystości ponadto uczestniczyło wielu najwyższych przedstawicieli IEEE a wśród nich Vice - Prezydent IEEE prof.Jacek Żurada, IEEE Dyrektor Div.IV prof. Józef Modelski, IEEE Dyrektor Regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu prof. Martin Bastiaans i jego następca prof.Costas Stasopoulos. W uroczystości wzięli również Chairs de Affairs Ambasady Republiki Francji - Philippe Cerf oraz Pierwszy Sekretarz Ambasady Wielkiej Brytanii - David Wallace. Ze strony polskiej obecni byli członkowie Zarządu Polskiej Sekcji IEEE, przedstawiciele najwyższych władz: Polskiej Akademii Nauk z Prezesem prof.Miachałem Kliberem i Dziekanem IV Wydz. Prof.Marianem Kaźmierkowskim, Naczelnej Organizacji Technicznej z Prezesem mgr. Ewą Mankiewicz-Cudny, Stowarzyszenia Elektryków Polskich
z Prezesem dr.Piotrem Szymczakiem. Uroczystość odbyła się w oparciu o ceremonię wojskową z wartą honorową włącznie. Ocenia się, że w uroczystości tej uczestniczyło około 250 osób. Moment odsłonięcia obelisku mieszkańcy Warszawy przyjęli wielkim aplauzem.

Na obelisku umieszczone są dwie tablice odlane z brązu, z równoważnym tekstem w j.angielskim i w j.polskim, których brzmienie jest następujące:

Złamanie po raz pierwszy kodów Enigmy
przez zespół matematyków z polskiego Biura Szyfrów
w latach 1932-1939

"Polscy matematycy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski z krajowego Biura Szyfrów złamali kody maszyny szyfrującej Enigma. Pracując razem z inżynierami fabryki AVA w Warszawie, zbudowali "bombę" – pierwszą maszynę deszyfrującą kody Enigmy. Ich osiągnięcia były podstawą do dalszych prac Brytyjczyków nad deszyfracją, które w okresie późniejszym przy udziale Amerykanów, przyczyniły się do zakończenia II-giej Wojny Światowej".

Ceremonię odsłonięcia obelisku poprzedziło Międzynarodowego Seminarium Naukowe "From the First Breaking of Enigma Codes to Modern Cryptography", które odbyło się w Sali Senatu Politechniki

 • "The Polish Solution of the German Enigma Machine: The Beginning of Allied Successes Against Enigma" – Prof. dr Chris Christensen, Northern Kentucky University, USA
 • "The Way to the First Breaking of the Enigma Cipher" – Prof. dr hab. Janusz Stokłosa, Politechnika Poznańska
 • "Cryptography from Art to Science"- Prof.dr hab. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski
 • "National Centre of Cryptology as the successor of the Polish cryptology tradition"- Płk.Zbigniew Klonowski, Narodowe Centrum Kryptologii, Warszawa.

Nad całą uroczystością a w szczególności nad budową obelisku/Kamienia Milowego patronat honorowy objęła Prezydent m.st.Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Starania Polskiej Sekcji IEEE

Polska Sekcja IEEE od wielu lat podejmowała starania o przyznanie najwyższego odznaczenia IEEE – MILESTONE dla polskich matematyków, którzy pierwsi złamali kody ENIGMY. Z jednej strony chodziło o nagrodzenie wybitnych matematyków za ich osiągnięcia zarówno naukowe jak i inżynierskie a z drugiej strony o "wyprostowanie" przy tej okazji historii, gdyż przez wiele lat obiegowa informacja funkcjonująca na świecie przyznawała te zasługi tylko Brytyjczykom i Amerykanom.

Przyznanie IEEE Milestone polskim matematykom poprzedzone było szczegółowym badaniem Komisji Historycznej IEEE. Przyznanie tego odznaczenia Polakom kładzie więc kres zafałszowanym na świecie informacjom w sprawie złamania kodów Enigmy i stanowi punkt wyjścia i odniesienia do wszelkich możliwych sprostowań w tej sprawie.

Światowi historycy są zgodni co do tego, że gdyby kody niemieckiej maszyny szyfrującej nie były złamane to nie doszłoby do lądowania aliantów w Normandii, są również zgodni co do tego, że złamanie tych kodów a w efekcie znajomość niemieckich meldunków i rozkazów wojennych skróciło II-gą Wojnę Światową o 2-3 lata. Niektórzy z tych historyków uważają, że gdyby Enigma nie była złamana to Hitler mógł wygrać II-gą Wojnę Światową. W tym kontekście przyznanie w końcu Polakom złamania kodów Enigmy, oznacza jeszcze jeden ogromny wkład Polaków w zwycięstwo nad faszyzmem w II-giej Wojnie Światowej.

Krótki rys historyczny

Maszyna szyfrująca Enigma jest elektromechaniczną maszyna kryptograficzną, której sekwencja cyfrowa jest generowana przez obrót rotorów. Została opracowana przez niemieckiego inżyniera
Artura Scherbiusa w 1918r. Od 1926 roku najpierw Niemiecka Marynarka Wojenna a od 1928 r Reichswehr’a rozpoczęły jej użytkowanie.

Polskie Siły Zbrojne potrafiły docenić wagę dekryptażu meldunków wroga na podstawie zwycięstwa odniesionego nad Bolszewikami w Bitwie Warszawskiej w1920r. Polscy matematycy w szeregach polskiej armii potrafili wtedy "złamać" stosunkowo proste szyfry rosyjskie i czytać rosyjskie meldunki wojskowe w trakcie bolszewickiej ofensywy.

W czasie lat 30-tych trzech polskich matematyków: Marian Rejewski (1905-1980), Henryk Zygalski (1907-1978) i Jerzy Różycki (1909-1942) złamali po raz pierwszy kody niemieckiej maszyny szyfrującej
Enigma i odczytali w końcu 1932r meldunki kodowane przez Enigmę. Współpracując z inżynierami z fabryki radioodbiorników AVA zbudowali pierwszą maszynę do dekryptażu pod nazwą "bomba", która była pierwszą maszyną analityczną do deszyfracji Enigmy.

W końcu lat 20-tych wywiady innych państw podjęły również działania nad deszyfracją Enigmy, jednak po pewnych próbach doszły do wniosku, że nie ma szans na złamanie tych kodów. W 1932 roku matematyk Marian Rejewski ustalił sposób okablowania rotorów w maszynie Enigma wspomagając się uzyskanymi od wywiadu francuskiego dwoma niemieckimi instrukcjami, opisującymi sposób obsługi maszyny Enigma. Na tej bazie opracował system równań matematycznych, których niewiadomymi były poszukiwane permutacje. Polscy kryptolodzy opracowali też kilka technik umożliwiających odczytanie kluczy do maszyny Enigma, które były zmieniane prze Niemców co 24 godziny. Między innymi M. Różycki opracował "metodę zegarową", a H. Zygalski opracował system kart perforowanych. Współpracując z inżynierami Fabryki Radioodbiorników AVA w Warszawie podjęto produkcję maszyn deszyfrujących "bomba".

25 lipca 1939 roku Polskie Biuro Szyfrów przekazało przedstawicielom wywiadu Francji i Wielkiej Brytanii po jednej maszynie deszyfrującej " bomba" i dokumentację techniczną, umożliwiającą prace na tych maszynach oraz sposób odczytywania klucza ustalanego przez Niemców na dany dzień.

Po ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, w ramach ewakuacji Rządu Polskiego, trzej matematycy z Biura Szyfrów zostali ewakuowani przez Rumunię do Francji.

W początkowym okresie wojny Francja nie godziła się na przekazanie Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego do Wielkiej Brytanii, zatrudniła ich we francuskim ośrodku dekryptażu w Bruno (w Chateau de Bois-Vignolles w miejscowości Gretz-Armainvilliers k/Paryża) i w trakcie ataku Niemiec na Francję ewakuowała ich do Algierii.

W okresie późniejszym przeniesiono ich ponownie na południe Francji, przy czym w czasie ewakuacji do Francji statek, którym płynął Różycki został zatopiony i J.Różycki zginął. Następnie Zygalski i Rejewski zostali ewakuowani na początku 1943 roku do Hiszpanii, gdzie zostali aresztowani i po spędzeniu około trzech miesięcy w więzieniu hiszpańskim zostali przez Polski Czerwony Krzyż uwolnieni a na początku maja przewiezieni do Wielkiej Brytanii.

Kryptolodzy angielscy z matematykiem Alanem Turingiem na czele w Bletchley Park, Wlk.Bryt. (od końca lat 30-tych) jak i kryptolodzy amerykańscy z Joseoh Desch’em z Naval Computing Machine Laboratory w National Cash Register Company w Dayton, Ohio, USA (od 1943r) podjęli dalsze prace nad dekryptażem kolejnych wersji Enigmy opierając się na doświadczeniach Polaków. Jedni i drudzy nazwali swoje maszyny do dekryptażu, podobnie jak Polacy, "bomba" (ang.bombe).

Dzisiaj historycy są zgodni, że gdyby nie było złamania kodów Enigmy to nie byłoby lądowania aliantów w Normandii a II-ga Wojna Światowa trwałaby 2-3 lata dłużej. Złamanie kodów Enigmy uratowało parę milionów istnień ludzkich od śmierci i zagłady.

Dokonania polskich matematyków w złamani po raz pierwszy kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, jest jednym z wielu udziałów Polaków w walce z niemieckim faszyzmem i zwycięstwem w II-giej Wojnie Światowej, a kto wie czy nie najważniejszym.

Bibliografia

w języku angielskim

 • Rejewski M.: Memories of my work at the Cipher Bureau of the General Staff Second
  Department 1930–1945, Adam Mickiewicz University Press, 2013
 • Friedrich L. Bauer: Decrypted secrets. Berlin: Springer, 2000. ISBN 3-540-66871-3.
 • David H. Hamer, Geoff Sullivan, Frode Weierud: Enigma Variations: an Extended Family of Machines. "Cryptologia". 22(3), 1998.
 • Stripp Alana: The Enigma Machine: Its Mechanism and Use. W: F. H. Hinsley, Alan Stripp:Codebreakers: The Inside Story of Bletchley Park. 1993.
 • Louis Kruh, Cipher Deavours: The Commercial Enigma: Beginnings of Machine Cryptography. "Cryptologia". 26(1), 2002.
 • Władysław Kozaczuk: The origins of the Enigma/ULTRA.
 • Philip Marks, Frode Weierud: Recovering the Wiring of Enigma's Umkehrwalz A. "Cryptologia". 24(1), styczeń 2002.
 • Michael Smith: Station X : the codebreakers of Bletchley Park. London: Channel 4 Books, 2000. ISBN 0-7522-7148-2.
 • Władysław Kozaczuk, Jerzy Straszak: Enigma: How the Poles broke the Nazi code. New York: Hippocrene Books, 2004. ISBN 0-7818-0941-X.
 • Marian Rejewski: An Application of the Theory of Permutations in Breaking the Enigma Cipher. "Applicationes Mathematicae". 16(4), s. 543-559, 1980.
 • Gordon Welchman: From Polish Bomba to British Bombe: the Birth of Ultra. Intelligence and National Security, 1986.

w języku polskim

 • Ryszard Woytak: Werble historii. Bydgoszcz: ZPW, 1999. ISBN 83-902357-8-1.
 • Andrzej Pepłoński: Kontrwywiad II Rzeczypospolitej. Warszawa: Dom Wydawnicy "Bellona", 2002. ISBN 83-11-09280-X.

Najwyższe odznaczenie międzynarodowego stowarzyszenia IEEE

"Milestone" za łamanie po raz pierwszy kodów Enigmy przez zespół matematyków z polskiego Biura Szyfrów w latach 1932-1939

Największe na świecie międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe The Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE z siedzibą Zarządu w USA, postanowiło nadać najwyższe odznaczenie IEEE zwane "Milestone" (pol. Kamień milowy) w uznaniu zasług polskich matematyków w latach 1932-39 w „Złamaniu po raz pierwszy kodów maszyny szyfrującej ENIGMY ” . To prestiżowe wyróżnienie ostatecznie niweczy kolportowaną przez blisko 70 lat fałszywą informację przypisującą zasługi związane ze złamaniem kodów ENIGMY tylko Brytyjczykom i Amerykanom.

Uroczystość nadania odznaczenia „Milestone” (odsłonięcie tablicy pamiątkowej) odbędzie się 5 sierpnia 2014r (wtorek), godz.12:00 przed Instytutem Matematycznym PAN, ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
W uroczystości tej, pod patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, weźmie udział Prezydent IEEE Roberto De Marca. Odsłonięcie tablicy Milestone jest uroczystością najwyższej rangi IEEE. Odsłonięcia dokonuje Prezydent IEEE w obecności wielu wysokiej rangi funkcjonariuszy IEEE (m.in. V-ce Prezydenta IEEE Jacka Żurady, Dyrektora Regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu IEEE, Martina Bastiansa, Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE Ryszarda Jachowicza) z udziałem przedstawicieli lokalnych władz. Wśród gości zaproszeni są wysocy funkcjonariusze państwowi, ambasadorowie Francji, Wielkiej Brytanii i USA, wiele znakomitości ze świata nauki i liczni mieszkańcy Warszawy.

Uroczystość poprzedzi Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Sali
Senatu Politechniki Warszawskiej (godz. 9:30 - 11:30; - za zaproszeniami)

Obecność na uroczystości najwyższych władz IEEE zapewnia obszerne relacje z tej uroczystości w biuletynach IEEE, które trafią do 440 000 członków IEEE na całym świecie. Jest to nadzwyczajna i niepowtarzalna okazja nagłośnienia istotnego wkładu Polaków do szybszego zakończenia II-giej Wojny Światowej.

Na obelisku umieszczone są dwie tablice odlane z brązu, ufundowane przez IEEE, następującej treści:
Enigma Milestone
Enigma Milestone

Nowy IEEE Fellow w Polskiej Sekcji

Prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Malinowski z Politechniki Warszawskiej – obecny Zastępca Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE uzyskał status Fellow Member.

Serdeczne gratulacje z okazji tego wyróżnienia!

Wyniki wyborów do Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

Komisja Nominacyjna i Skrutacyjna w składzie
prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski,
dr inż. Marek Jasiński,
powołana w związku z wyborami do Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na lata 2014-2015 uprzejmie informuje,
że wyniki głosowania, jakie odbyło się w dniach 1-15 stycznia, są następujące:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. nzw. PW

Sekretarz: dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, prof. nzw. PW

Skarbnik: dr inż. Andrzej Miękina

Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION

Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2014-2015

Zarząd Polskiej Sekcji IEEE uprzejmie zawiadamia, że wobec zbliżającego się końca kadencji obecnego Zarządu (2012-2013), celem przeprowadzenia procedury wyborczej Zarząd Polskiej Sekcji IEEE powołał Komisję Nominacyjną (Nominating Committee) i Skrutacyjną (Tellers Committee) w składzie:

Przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut

Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski,
- dr inż. Marek Jasiński,

Zadaniem Komisji Nominacyjnej jest zaproponowanie kandydatów na następujące stanowiska w PS IEEE:

 • Przewodniczącego PS IEEE
 • Zastępcę Przewodniczącego,
 • Sekretarza,
 • Skarbnika

Komisja Nominacyjna zaproponowała następujących kandydatów na stanowiska w zarządzie Polskiej Sekcji IEEE:

Kandydat na Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz
Kandydat na Zastępcę Przewodniczącego: prof. nzw. PW dr hab. Mariusz Malinowski, IEEE Fellow
Kandydat na Sekretarza: prof. nzw. PW dr hab. Jerzy Weremczuk
Kandydat na Skarbnika: dr inż. Andrzej Miękina

Dodatkowe kandydatury na powyższe stanowiska mogą być zgłaszane przez członków Polskiej Sekcji; w tym przypadku wymagane jest poparcie 19 (2%) członków Polskiej Sekcji IEEE. Termin zgłaszania dodatkowych kandydatur upływa w dniu 22 grudnia 2013 r.

Zgłoszenia dodatkowych kandydatur, zawierające życiorys Kandydata i listę osób popierających powinny być przesłane e-mailem na ręce przewodniczącego Komisji Nominacyjnej na adres: pacut@ia.pw.edu.pl, a ponadto listownie na adres:

Prof. dr hab. Andrzej Pacut

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Zgłoszenie listowne powinno zawierać zgodę Kandydata/Kandydatki/Kandydatów i listę osób popierających wraz z ich podpisami.

Głosowanie internetowe odbędzie się w dniach 1-15 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE

Maciej Ogorzałek

Wyróżnienie Prof. Janusza Kacprzyka

W dniu 1 listopada Prof. Janusz Kacprzyk został członkiem zagranicznym Bułgarskiej Akademii Nauk.
Takie zewnętrzne wyróżnienia cieszą szczególnie, gdyż stanowią o uznaniu nauki polskiej w wymiarze globalnym.
Gratulujemy tego wyróżnienia, które podkreśla międzynarodowy format dokonań Prof. Janusza Kacprzyka.
Więcej informacji na stronie Bułgarskiej Akademii Nauk

FedCSIS

Federated Conference On Computer Science And Information Systems – FedCSIS 2014

W dniach 7-10 września 2014 roku odbędzie się w Warszawie kolejna edycja konferencji FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS FedCSIS, organizowana pod patronatem IEEE Computer Society, C16 Chapter Gdańsk.

Konferencja FedCSIS gromadzi naukowców i innych przedstawicieli środowisk akademickich, aby przedstawić i omówić pomysły, wyzwania i możliwości rozwiązań związanych z badaniami i praktyką w dziedzinie informatyki i systemów informatycznych.
Do 11 kwietnia 2014 roku można zgłaszać propozycję artykułów. Materiały konferencyjne będą ogłoszone do indeksowania w bazach IEEE Xplore, Thomson Reuters, Scopus, Inspec, DBLP oraz Google Scholar.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń oraz więcej informacji o konferencji można
uzyskać na stronie: FedCSIS 2014.

IEEEmadC

IEEEmadC 2013

Zapraszamy studentów - członków IEEE do wzięcia udziału w konkursie programistycznym IEEEmadC2013. Termin rejestracji mija 1 grudnia 2013. Więcej informacji jest dostępnych na stronach:

http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/
http://ieeemadc.org/

2nd IEEE Central European Student Branch Congress – CEuSBC 2013

W dniach 13 - 15'tego maja 2013r. w Opolu odbędzie się 2nd IEEE Central European Student Branch Congress – CEuSBC 2013 organizowany przez IEEE Opole Student Branch.
Plakat
Zapraszamy do udziału.

IFSA 2013 AWARD dla Prof. Janusza Kacprzyka

Prof. Janusz Kacprzyk, Fellow of IEEE i członek Polskiej Sekcji IEEE, otrzymał IFSA 2013 Award, najbardziej prestiżową nagrodę International Fuzzy Systems Association (IFSA), za całokształt osiągnięć naukowych w dziedzinie systemów rozmytych oraz działalność na rzecz IFSA. Jest szóstym kolejnym laureatem tej nagrody, po profesorach L.A. Zadehu, G.J. Klirze, T. Terano. R.R. Yagerze i E. Trillasie.

Professor Janusz Kacprzyk, Fellow of IEEE and a member of the Polish Section of IEEE, has been awarded the IFSA 2013 Award, the most prestigious award of the International Fuzzy Systems Association (IFSA), in recognition of his outstanding academic contributions, his life time achievement in the field of fuzzy systems, and his continuous support of IFSA. He is the sixth consecutive recipient of this award after Professors L.A. Zadeh, G.J. Klir, T. Terano, R.R. Yager and E. Trillas.
IFSA 2013 News

Wyróżnienie dla Prof. Roberta Bogdana Staszewskiego

IEEE Circuits and Systems Society 2012 Industrial Pioneer Award
Prof. Robert Bogdan Staszewski TU Delft
For inventing the ‚”Digital RF‚” technology that transforms analog-intensive wireless systems into digitally-intensive time-domain architectures and for leadership in commercializing Digital RF in the wireless cellular industry.

Czterech członków Sekcji Polskiej IEEE zostało wybranych na stopień "IEEE Fellow"

prof. Tadeusz Kaczorek z Politechniki Warszawskiej
prof. Andrzej Cichocki z Politechniki Warszawskiej (obecnie w RIKEN/Japonia)
prof. Jacek Błażewicz z Politechniki Poznańskiej
prof. Jerzy Tyszer z Politechniki Poznańskiej

Serdeczne gratulacje dla tego wspaniałego wyróżnienia!!!

Zasady opłacanie składek członkowskich na rok 2013

Po więcej informacji na temat składek członkowskich zapraszamy na strony:
Członkostwo IEEE
Opłacanie składek członkowskich

Wyróżnienie jednego z członków Polskiej Sekcji IEEE

Pan Piotr Graca odebrał w Madrycie wyróżnienie "Larry K. Wilson Regional Student Activities Award" za wybitny wkład w organizację Trzeciej Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Elektrodynamiki i Mechatroniki.
Laureatowi gratulują R8 Director-Elect oraz Past Director

Graca

Award Graca

40-lecie Polskiej Sekcji IEEE

Minęło już 40 lat odkąd istnieje Polska Sekcja IEEE.

Plakat

Plakat