Polska Sekcja
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Region 8:Europa, Bliski Wschód i Afryka
pl

Oddziały studenckie

Konferencje

Konferencje w roku 2015:

IEEE TECHNICAL ACTIVITIES VOLUNTEER TRAINING WORKSHOP Pro-active volunteering in IEEE technical Communities and activities
September 24, 2015, Warszawa, Poland

CYBCONF 2015 - 2nd IEEE International Conference on Cybernetics
June 24-26, 2015, Gdynia, Poland
[zobacz]

SPA 2015 - IEEE SPA: Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications
September 23-25, 2015, Poznan, Poland
[zobacz]

ICMMI 2015 - International Conference on Man-Machine Interactions
October 06-09, 2015, The Beskid Mountains, Poland
[zobacz]

2015 PDeS - Programmable Devices and Embedded Systems
May 13-15, 2015, Kraków, Poland
[zobacz]

2015 MIXDES - 22nd International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits & Systems
June 25-27, 2015, Toruń, Poland
[zobacz]

2015 MEPS - Modern Electric Power Systems
July 06-09, 2015, Wrocław, Poland
[zobacz]

2015 ISNCC - International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation
June 15-18, 2015, Łagów, Poland
[zobacz]

2015 RoMoCo - 10th International Workshop on Robot Motion and Control
July 06-08, 2015, Poznań, Poland
[zobacz]

2015 ICMCIS - International Conference on Military Communications and Information Systems
May 18-19, 2015, Kraków, Poland
[zobacz]

2015 ICeND - Fourth International Conference on e-Technologies and Networks for Development
September 21-23, 2015, Łódź, Poland
[zobacz]

2015 CSCESM - Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media
September 21-23, 2015, Lodz, Poland
[zobacz]

2015 BDAS - Beyond Databases, Architectures and Structures
May 26-29, 2015, Ustron near Kraków, Poland
[zobacz]

2015 CN - International Science Conference on Computer Networks
June 16-19, 2015, Brunów Palace, Brunów near Lwówek Śląski, Poland
[zobacz]

EEEIC'2015 - 15 International Conference on Environment and Electrical Engineering
June 07-09, 2015, Rome, Italy
[zobacz]

Konferencje w roku 2014:

IS'2014 - The 2014 IEEE 7th International Conference Intelligent Systems
September 24-26, 2014. Warszawa, Poland
[zobacz]

SPA 2014 - IEEE SPA: Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications
September 22-24, 2014, Poznan, Poland
[zobacz]

CPEE'2014 - The 15th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering
September 09-12, 2014, Terchowa, Slovak Republic
[zobacz]

KNTWE'2014 - X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Systemy rozpoznania i walki elektronicznej
November 19-21, 2014, Paprotnia, Poland
[zobacz]

MS 2014 Measurement Systems in Research and in Industry
June 01-04, 2014, Łagów, Poland
University of Zielona Góra, Institute of Electrical Metrology
[zobacz]

ICETC'2014 The International Conference on Education Technologies and Computers
September 22-24, 2014, Łódź, Poland
[zobacz]

SME 2014 International Symposium on Electrical Machines
June 22-25, 2014. Szczawnica, Poland
Institute of Electromechanical Energy Conversion
Kraków University of Technology
[zobacz]

CN2014 Computer Networks
June 23-27, 2014. Brunów, Poland
Silesian University of Technology
[zobacz]

BDAS 2014 Beyond Databases, Architectures and Structures
May 28-31, 2014. Ustroń, Poland
Silesian University of Technology, Institute of Informatics
[zobacz]

DT'2014 10th International Conference on Digital Technologies
July 9-11, 2014. Zilina, Slovakia
University of Information Technology and Management in Rzeszow, Institute of Biomedical Informatics
[zobacz]

MWK'2014 Metrologia Wspomagana Komputerowo
May 27-30, 2014. Waplewo, Poland
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki
Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowe Centrum Metrologii

PVC 2014 XXII Annual Pacific Voice Conference
April 11-12, 2014. Kraków, Poland
Pacific Voice and Speech Foundation,
AGH University of Science and Technology
[zobacz]

Sponsorowanie konferencji przez PS IEEE

Wersja PDF

Zasady sponsorowania


Sponsorowanie techniczne konferencji przez Polską Sekcję IEEE

IEEE wprowadziło modyfikację zasad sponsorowania i ko-sponsorowania technicznego (zwanych dalej sponsorowaniem) konferencji od 2013r . Sponsoring techniczny polega na zaangażowaniu Polskiej Sekcji IEEE w przygotowanie i przebieg konferencji. Ko-sponsoring techniczny polega na zaangażowaniu Polskiej Sekcji IEEE oraz innych jednostek IEEE (np. Chapteru PS zajmującego się tematyką danej konferencji lub bezpośrednio danego Society) w przygotowanie i przebieg konferencji. Polska Sekcja IEEE udziela zarówno sponsoringu technicznego jaki i ko-sponsoring technicznego (chętniej).

Sponsoring lub ko-sponsoring techniczny konferencji przez IEEE rozumiany jest jako zaangażowanie IEEE w przygotowanie jej programu, dbałość o najwyższą jakość merytoryczną oraz zachowanie międzynarodowych standardów. Sponsoring techniczny nie wiąże się z jakąkolwiek odpowiedzialnością finansową IEEE za straty konferencji ani prawem do udziału w jej zyskach. Nie wiąże się ono również z własnościami intelektualnymi związanymi z konferencją takimi jak: jej nazwa, logo, sloganem. Prawa do publikacji konferencyjnych zostały opisane poniżej w niniejszym dokumencie.

Sponsorowanie odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Reprezentantem IEEE jest sekcja krajowa IEEE organizatorów konferencji. W tym przypadku Polska Sekcja IEEE.
 2. Sponsorowanie konferencji odbywa się na podstawie podpisanego przez organizatorów konferencji i zarządu PS IEEE porozumienia „Memorandum of Understanding” MOU po spełnieniu wymagań opisanych w niniejszym dokumencie i wcześniejszym wniosku do PS IEEE. Wytyczne zawarte w tym dokumencie muszą być ściśle przestrzegane przez organizatorów konferencji.
 3. Nie dopuszcza się sponsorowania części konferencji oraz poszczególnych sesji na konferencji.
 4. Komitet organizacyjny konferencji, w porozumieniu z Przewodniczącym PS IEEE, nominuje przedstawiciela(li) Zarządu Polskiej Sekcji do komitetu programowego konferencji. Przedstawiciele Zarządu PS IEEE będą uprawnieni do nadzoru realizacji zasad opisanych w tym dokumencie.
 5. Konferencja powinna być starannie zorganizowana pod względem zarówno merytorycznym jak i administracyjnym. Do wniosku o sponsoring należy dołączyć
  opis konferencji, dokument „call for papers”, miejsce konferencji, wstępny program konferencji planowaną liczbę uczestników i wysokość opłaty
  rejestracyjne ze zniżką conajmniej 5% dla członków IEEE, informację o cykliczności konferencji.
 6. Wszystkie zgłoszone referaty na konferencję powinny spełniać standardy IEEE. Pełne wersje referatów muszą być recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów, a przedstawiciele PS IEEE powinni mieć wgląd w proces recenzji.
 7. Jeżeli tematyka konferencji mieści się w obszarze tematycznym jednego z Chapter’ów PS IEEE to organizatorzy konferencji powinni uzyskać jego pisemne poparcie. To jednocześnie oznacza, że Chapter ten może wystąpić do swojego Society o dofinansowanie konferencji bez naruszenia reguł sponsoringu technicznego IEEE.
 8. Zaleca się, aby w miarę możliwości konferencja miała charakter międzynarodowy, językiem konferencji był angielski, a publikacje były w języku angielskim. W przypadku publikacji w języku polskim nie ma możliwości włączenia ich do bazy Xplore.
 9. Po zakończonej konferencji organizatorzy dostarczą w terminie 1 miesiąca krótkie sprawozdanie, które będzie zamieszczone na stronach PS IEEE.
 10. Organizatorzy konferencji sponsorowanej przez IEEE zapewnią:
  • wystąpienie przedstawicielowi PS IEEE na sesji otwarcia konferencji (5-10min) w celu multimedialnej prezentacji IEEE
  • umieszczenie w materiałach konferencyjnych (książka lub CD) jedno stronicowej informacji o IEEE
  • możliwość broszur IEEE w punkcie rejestracji uczestników konferencji.
  IEEE nie zezwala na organizowanie konferencji o nazwie: " IEEE Conference …" chyba że konferencja jest finansowo sponsorowana / współfinansowana przez IEEE. Zasady sponsoringu finansowego są opisane w odrębnych dokumentach IEEE.
 11. Natychmiast po zatwierdzeniu sponsoringu, logo IEEE oraz stosowne informacje muszą zostać dodane do strony internetowej konferencji, dokumentu „call for papers”, plakatów i innych dokumentów promocyjnych. IEEE nie zezwala na stosowanie logo IEEE, aż do podpisania dokumentu MOU.
 12. W materiałach promocyjnych i publikacjach konferencji może być używane Logo IEEE pod warunkiem spełnienia wymagań związanych z jego użyciem
  sformułowanych w IEEE Policy 6.3.2 i 12.1.
  https://www.ieee.org/documents/ieee_policies.pdf
 13. Na stronie internetowej Polskiej Sekcji IEEE będzie umieszczona informacja o konferencji sponsorowanej oraz odsyłacz do strony internetowej Konferencji.
 14. Po wstępnej akceptacji sponsorowania konferencji organizatorzy powinni wypełnić i złożyć wniosek „IEEE Conference Information” pod adresem:
  http://www.ieee.org/web/conferences/organizers/required_documentation.html
  Pod tym adresem znajdują się także inne informacje o organizacji konferencji sponsorowanych przez IEEE.
 15. Formularz MOU zawiera opcję publikacji materiałów konferencyjnych w bazie IEEE Xplore. Jeżeli organizatorzy konferencji nie chcą umieścić materiałów konferencyjnych w tej bazie to muszą przesłać pisemne zobowiązanie pokrycia kosztów w wysokości 500$ US jakimi zostanie obciążona PS IEEE przez centralę IEEE. Jeżeli organizatorzy konferencji wybiorą możliwość umieszczenia publikacji w Xplore, to referaty muszą spełniać standardy publikacji IEEE. Dlatego też organizator konferencji w tej sytuacji zobligowany jest do podpisania dodatkowego zobowiązania do zwrotu naliczonych kar finansowych na rzecz PS IEEE (patrz załącznik) gdyby one zaistniały.
 16. Sponsorowanie IEEE może być wycofane jeśli organizacja konferencji nie jest zgodna z zasadami IEEE.

[Załacznik nr. 3]

[Załacznik nr. 2]

[Załacznik nr. 1]