IEEE Poland Section condemns the assault of Russia on Ukraine

Niech żyje wolna demokratyczna Ukraina! /
Довго живуть незалежну демократичну Україну! /
Let live a free democratic Ukraine!

 

Motto IEEE to: „Rozwijanie technologii dla dobra ludzkości. My jako inżynierowie elektrycy i elektronicy mamy ważną misję do spełnienia we współczesnym świecie, w którym żadna agresja nie jest dozwolona a granice państw nie powinny mieć znaczenia! Klimat naszej planety zmienia się. Powietrze i woda są zanieczyszczone. Musimy je ratować w skali globalnej. Musimy ratować każde ludzkie życie. Nie wolno niszczyć życia, środowiska i dorobku ludzkości wojnami i barbarzyńskim eksplozjami. Każdy powinien być w stanie żyć w pokoju i kultywować indywidualną kulturę.

Dlatego my Polska Sekcja IEEE potępiamy barbarzyński napad Rosji na Ukrainę, a zwłaszcza akty ludobójstwa. Ze szczególnym oburzeniem stwierdzamy, że rosyjscy członkowie IEEE, w tym również oficerowie sprawujący ważne funkcje w IEEE, publicznie wyrazili swoje poparcie dla powyższych działań Rosji. Apelujemy do wszystkich Rosjan a zwłaszcza do członków IEEE: Zakończcie tę wojnę i naprawcie wszystkie jej skutki! Inaczej wykluczycie się nie tylko ze wspólnoty IEEE ale z ludzkiej cywilizacji.

Niestety nie da się wskrzesić zabitych!

_____________________________________________________________________________

 

Девіз IEEE є: Розвиваючи технологію для доброго людства. З нами як інженерів електрики та електроніки важливою місією для виконання в сучасному світі, в якому не допускається жодна агресія, а кордони держав не повинні мати значення! Клімат нашої планети змінюється. Повітря і воду забруднені. Ми повинні врятувати їх у глобальному масштабі. Ми повинні врятувати кожне життя людини. Нам не дозволяється знищувати життя, навколишнє середовище та досягнення людства через війни та варварські вибухи. Кожен повинен вміти жити в мірі і культивувати індивідуальну культуру.

Тому ми Розділ IEEE Польщі засуджуємо варварський напад Росії до України та звертаємось до всіх росіян, і особливо до членів IEEE: Закінчити цю війну та відновити всі свої наслідки. В іншому випадку ви виключаєте себе не тільки з громади IEEE, але від людської цивілізації.

На жаль, ви не можете воскресити убитих людей!

_____________________________________________________________________________

 

IEEE motto is: Advancing Technology for Humanity. We as electrical and electronics engineers have an important mission to fulfill in the modern world, in which no aggression is allowed and the borders of states should not matter! The climate of our planet changes. The air and water are contaminated. We have to save them on a global scale. We must save every human life. We cannot destroy the life, environment, and achievements of humanity with wars and barbaric explosions. Everyone should be able to live in peace and cultivate individual culture.

That is why we, IEEE Poland Section condemn the barbaric assault of Russia on Ukraine, especially the acts of genocide. We note with particular indignation that Russin members of the IEEE, including officers with important IEEE functions, have publicly expressed their support for the above actions by Russia. We appeal to all Russians and especially to IEEE members: End this war and repair all its effects! Otherwise, you exclude yourself not only from the IEEE community but from human civilization.

Unfortunately, you cannot resurrect killed people!