IEEE LM80033 Poland Life Members Affinity Group (LMAG) within IEEE R80033 Poland Section

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, IEEE (od ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers), https://www.ieee.org/ – organizacja typu non-profit skupiająca osoby zawodowo związane z elektrycznością i elektroniką, a także pokrewnymi dziedzinami. Powstała w 1963 roku, w wyniku konsolidacji Amerykańskiego Instytutu Inżynierów Elektryków (American Institute of Electrical Engineers, AIEE) oraz Instytutu Inżynierów Radiowych (Institute of Radio Engineers, IRE). Jednym z podstawowych jej zadań jest ustalanie standardów dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych.

Misją IEEE jest aktywne uczestnictwo w postępie nauki i edukacji oraz praktyki w zakresie elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, inżynierii komputerowej i informatycznej a także pokrewnych dziedzin, a w szczególności biomedycynie, automatyce i robotyce, elektroenergetyce, technice motoryzacyjnej, lotniczej, morskiej, wojskowej, inżynierii środowiska, nanotechnologii, bezpieczeństwa informacyjnego i innych. IEEE realizuje tę misję poprzez publikację czasopism naukowych, organizację lub sponsorowanie konferencji, opracowywanie standardów przemysłowych, akredytację programów kształcenia na wyższych uczelniach oraz kształcenia ustawicznego inżynierów. Logo IEEE pokazuje wektor kierunku przepływu prądu elektrycznego i towarzyszący mu zwrot wektora indukcji magnetycznej (reguła prawej dłoni).

IEEE, jako największa organizacja zawodowa o charakterze globalnym, posiada dualną strukturę: regionalną (podzieloną na regiony działania i sekcje krajowe) i tematyczną (podzieloną na towarzystwa i oddziały towarzystw). Towarzystwa, których jest 40, grupują specjalistów z poszczególnych obszarów techniki. https://www.ieee.org/membership/multi-society-discounts.html IEEE publikuje około 30% światowej literatury w obszarze swojego działania tematycznego w postaci ponad 100 czasopism technicznych o wysokim wskaźniku cytowań. Prowadzi, znaną w środowisku inżynierskim, internetową bazę danych publikacji konferencyjnych eXplore. Oferuje liczne programy kształcenia ustawicznego dla inżynierów, nauczycieli, ale także i dla młodzieży, zarówno przez Internet, jak i za pośrednictwem „podróżujących wykładowców”.

ZA: https://www.wikiwand.com/pl/Instytut_In%C5%BCynier%C3%B3w_Elektryk%C3%B3...

IEEE LMAG
Członkostwo dożywotnie (Life Member) IEEE, powiązane z przynależnością do Life Members Affinity Group, jest oficjalnym wyrazem uznania dla silnego i trwałego zaangażowania w IEEE. Life Members spotykają się w swoim gronie, uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych i współpracują, aby być mentorami dla studentów i aktywnie działać na rzecz rozwoju swoich lokalnych społeczności oraz społeczeństwa.

IEEE affinity groups to nietechniczne podjednostki jednej lub więcej Sekcji lub Rady. Affinity Group to lokalna jednostka przynależna jednostce organizacyjnej IEEE (lub stały komitet), powoływana na podstawie wniosku skierowanego do macierzystej jednostki organizacyjnej, w celu realizacji celów IEEE.
Vide: https://life.ieee.org/get-involved/life-members-groups/

Na szczeblu centralnym struktury organizacyjnej IEEE działa Komitet Life Members IEEE - https://life.ieee.org/about/leadership/ - https://www.ieeefoundation.org/ - który zapewnia przywództwo i wsparcie Life Members we wszystkich działaniach związanych z IEEE, w tym w zarządzaniu Funduszem Life Members.

Na poziomie IEEE Region 8 Europa, Bliski Wschód, Afryka, działalność LMAG"s jest koordynowana przez IEEE Region 8 Life Members Committee - vide: https://ieeer8.org/category/life-members/